Pravidla

STATUT a SOUTĚŽNÍ ŘÁD celostátního festivalu BRÁNA PÍSNIČEK DO PŘÍRODY, K TÁBORÁKU, DO KLUBOVNY I NA PÓDIA

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
   1. Festival BRÁNA je celostátní soutěžní pěvecko-hudební přehlídka interpretace a tvorby písniček do přírody, k táboráku, do klubovny i na pódia, bez žánrového omezení. Je určena pro děti a mládež do 18 let.
   2. Festival BRÁNA má přispět k rozvoji hudebnosti, zpěvnosti, zdravé soutěživosti dětí a mládeže, jakož i k rozvoji dobrých kamarádských mezilidských vztahů a chápání kulturních hodnot.
   3. Vyhlašovatelem festivalu je Česká tábornická unie (dále jen ČTU).
   4. Festival BRÁNA tvoří:
    1. Oblastní kola festivalu BRÁNA. Pořadatelem či garantem oblastních kol jsou jednotlivé oblastní rady ČTU v rámci jejího územního členění, které mohou při pořádání oblastního kola spolupracovat s dalšími subjekty (instituce, organizace apod.). Oblastní kolo festivalu Brána může pořádat i externí pořadatel, který byl určen Nejvyšší radou ČTU (dále jen „NR ČTU“). NR ČTU může toto oprávnění delegovat na pořadatele finále festivalu BRÁNA.
    2. Výběrová předkola. O jejich pořádání rozhoduje pořadatel oblastního kola při velkém počtu přihlášek. Soutěžní předkola mohou mít různé názvy, musí však být dodržen Soutěžní řád Brány.
    3. Celostátní finále festivalu BRÁNA. Garantem je NRČTU, která zpravidla pověřuje pořadatelstvím některou z oblastí ČTU vybranou konkurzem a může přizvat další spolupořadatele.
    4. Na soutěžní části festivalu Brána mohou navazovat nesoutěžní přehlídky, společná vystoupení či recitály, na nichž vystupují soutěžící a vítězové Brány a hosté. V průběhu roku může být soutěž doplněna semináři, výstavkami, hudebními soustředěními, vydáváním zpravodaje festivalu a dalšími doprovodnými akcemi.
 2. SOUTĚŽNÍ ZÁSADY
   1. Soutěž festivalu Brána je určena pro sólisty a skupiny (od 2 do 12 členů) samostatně ve dvou věkových kategoriích: do 15 let a 15 – 18 let, dosažených v daném ročníku. Horní věkovou hranici kategorie nesmí soutěžící překročit v kalendářním roce, ve kterém se koná celostátní finále posuzovaného ročníku festivalu Brána. Osoba pouze instrumentálně doprovázející se posuzuje podle bodu 3. NR ČTU však může pro daný ročník určit i jiné věkové kategorie. Toto oprávnění může delegovat na určeného pořadatele finále festivalu Brána.
   2. Soutěže festivalu Brána se může účastnit každý, kdo splňuje věkové podmínky, na základě včas podané přihlášky do oblastního kola. Způsob a nejzazší termín podání přihlášek určuje pořadatel oblastního kola.  V daném ročníku se soutěžící může zúčastnit soutěže pouze v jediném oblastním kole.
   3. Soutěžícího v kategorii do 15 let může pouze instrumentálně doprovázet též osoba starší 15 let.
   4. Počet soutěžních skladeb stanovuje předem každý pořadatel a musí být v každé samostatné soutěži (podle soutěžního členění a věkové kategorie) pro všechny soutěžící stejný.
   5. Soutěžní vystoupení hodnotí pořadateli jmenované poroty. Počet členů poroty je minimálně pět. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat ani použít právní obrany.
 3. OBLASTNÍ KOLA
   1. Struktura, příprava, organizace a realizace oblastního kola, vycházející ze Statutu a Soutěžního řádu festivalu Brána, je plně v kompetenci oblastní rady ČTU, případně určeného externího pořadatele. Oblastní kolo musí proběhnout nejpozději 14 dní před konáním finále festivalu a současně musí dojít ke splnění oznamovací povinnosti dle čl. IV. odst. 2.
   2. Porota může udělit v každé samostatné soutěži dle soutěžního členění obou věkových kategorií ocenění za první tři místa a označit z nich postupující, které nominuje do finálové soutěže festivalu BRÁNA. Rozhodujícím kritériem pro udělení cen (respektive postupu) je kvalita interpretace. Z téhož důvodu může porota doporučit pro účast ve finále festivalu Brána soutěžící z druhých míst.
   3. V oblastním kole mohou být kromě ocenění vítězů a postupujících uděleny i další ceny, jako například cena diváků, cena za autorskou tvorbu, za mimořádný interpretační výkon atd.
   4. Maximální celkový počet postupujících a doporučených k postupu z jednoho oblastního kola jsou 4. O navýšení tohoto počtu může ve zvlášť odůvodněných případech rozhodnout pořadatel finále.
   5. Podpisem přihlášky do oblastního kola (případně výběrového předkola) souhlasí soutěžící s pořízením záznamu nebo přímého přenosu jeho vystoupení pořadatelem sjednaným audio či video mediem. Případný nesouhlas musí soutěžící uvést do přihlášky nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli.
   6. Pokud budou dle soutěžních zásad určeny jiné věkové hranice, budou současně určeny maximální počty postupujících v nově stanovených kategoriích. Pokud se tak nestane, rozhodne o počtu postupujících pořadatel finále.
 4. FINÁLE FESTIVALU
   1. Struktura, příprava, organizace a realizace finále, vycházející ze Statutu a Soutěžního řádu festivalu Brána, je plně v kompetenci určeného pořadatele, přičemž tento může přípravu, realizaci a koordinaci mezi oblastmi konzultovat s Kulturním týmem ČTU.
   2. Pořadatel oblastního kola je povinen ihned, nejpozději však do 14 dnů po konání oblastního kola dohodnutou formou (obvykle emailem) informovat pořadatele celostátního finále festivalu Brána o celkovém počtu soutěžících a postupujících dle soutěžního členění v obou věkových kategoriích. Lhůta se přiměřeně zkracuje tak, aby nejpozději 14 dní před konáním finále došlo ke splnění oznamovací povinnosti, jinak není zaručeno přijetí postupujících do finále festivalu.
   3. Do finálové soutěže postupují:
    1. soutěžící z oblastních kol, které poroty oblastních kol označily jako postupující;
    2. další úspěšní soutěžící z druhých míst v oblastních kolech, které poroty doporučily pro postup a pořadatel finále festivalu Brána je do soutěže přijal.
   4. Soutěží se o:
    1. vítězné trofeje v interpretační soutěži festivalu Brána, případně druhá a třetí místa, udělované v samostatné soutěži dle soutěžního členění obou věkových kategorií na základě rozhodnutí odborné poroty;
    2. trofeje diváků, udělované po jedné v každé věkové kategorii bez ohledu na soutěžní členění, na základě hlasování diváků finálové soutěže;
    3. absolutního vítěze festivalu Brána, jemuž tak vzniká právo přímého postupu v rámci festivalu Porta či soutěží, které jsou mu postaveny na roveň jako nástupnické (viz Soutěžní řád příslušného festivalu). Tohoto vítěze určí odborná porota festivalu Brána mezi držiteli vítězných trofejí Brány dle písmene a).
   5. Porota a pořadatelé mohou dále dle uvážení udělit další ceny, jako např.: za autorskou tvorbu, za mimořádný interpretační výkon, cenu sponzorů atd.
   6. Počet soutěžních skladeb stanovuje předem pořadatel a musí být v samostatné soutěži dle soutěžního členění a věkové kategorie pro všechny soutěžící stejný.
   7. Podpisem přihlášky do finálové soutěže souhlasí soutěžící s pořízením záznamu nebo přímého přenosu jeho vystoupení pořadatelem sjednaným audio či video mediem. Případný nesouhlas musí soutěžící uvést do přihlášky nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Soutěžní řád je závazný pro všechny soutěžící všech stupňů festivalu Brána. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení bude považováno za neplatné.
   2. Soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele všech stupňů festivalu Brána.
   3. Oblastní kola musí být ukončena nejpozději 4 týdny před termínem finále, které se koná zpravidla v listopadu a vyhlašuje jej Nejvyšší rada ČTU po dohodě s pořadatelem. Lhůta není závazná v případě, že pořadatelem příslušného oblastního kola je pořadatel celostátního finále festivalu Brána.
   4. Tento Statut a Soutěžní řád festivalu Brána vypracoval Kulturní tým ČTU, schválila jej Nejvyšší rada ČTU na svém jednání dne 12. 9. 2010 a vstupuje v platnost dne 12.9.2020.

Ke stažení:
Pravidla_Brana_final verze 2020